1 year ago

làm bằng đại học hà nội

làm bằng đại học uy tín giảng viên, đay đả đang trong thời kỳ tập sự và thành viên Ban Thư ký, Ban làm phách của Hội đồng thi không được chấm thi. Từ đó các chế độ đãi ngộ, chính sách, read more...